-
اخبار اقتصادی

دیس پایه گیاهی

ساخته شده از نشاسته

بشقاب پایه گیاهی

ساخته شده از نشاسته

کاسه پایه گیاهی

در دو سایز بزرگ و کوچک

ظرف درب دار گیاهی

ساخته شده از نشاسته

ظرف بدون درب

ساخته شده از نشاسته

چنگال پایه گیاهی

ساخته شده از نشاسته

لیوان پایه گیاهی

در سه سایز
170-300-500 CC

سطل ماست

ساخته شده از نشاسته
در دو سایز 1000 و 1800 CC

ظرف سه خانه پایه گیاهی

ساخته شده از نشاسته

دیس کوچک

ساخته شده از نشاسته

ظرف دوپرس درب دار

ساخته شده از نشاسته

ظرف دوخانه درب دار

ساخته شده از نشاسته